Medlemsbetingelser

Når du er medlem i CrossfitSiam, accepterer du samtidig nedenstående betingelser.

Medlemskabet

Medlemskabet giver dig via indlæsning af medlemskort ubegrænset adgang til træning i SIAM Athlete Nation.

Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. For at kunne genkende dig, opbevarer vi et foto sammen med dine personlige oplysninger.

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Siam Athlete Nation. D et er medlemmets ansvar, at Siam Athlete Nation til hver en tid har medlemmets korrekte oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet.

Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Medlemmer under 18 år har ikke mulighed for at benytte styrketræningsfaciliteterne.

Medlemskortet

Medlemskortet skal indlæses i kundecomputeren inden træningen påbegyndes. Hvis man glemmer sit kort, vil man mod betaling kunne træne alligevel. Mister eller beskadiger man sit medlemskort, skal det straks meddeles til Siam, som udfærdiger et nyt medlemskort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

Der pålægges 500 kr. i bøde ved misbrug af personligt medlemskort.

Kontant Medlemskab

Betaling sker ved indgåelse af medlemskabet og varer for den periode der er betalt for.
Det ophører automatisk, når perioden udløber.

Løbende Medlemskab

Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes PBS/Nets. Du skal betale kontant frem til første trækning. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket på din bankkonto hver måned. Kan en Pbs-aftale ikke oprettes eller bliver denne afmeldt, pålægges et gebyr på 7 kr. mod afsendelse af betalingskort.
Medlemskabet er løbende, indtil det opsiges.

Opsigelse

Du kan opsige dit medlemskab via brev eller e-mail til info@siam.dk. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen.
Opsigelsesperioden er indeværende måned plus 1 måned. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og kvittering fra posthus eller kopi af email.

Manglende Betaling

Dit kort vil blive spærret hvis din betaling ikke betales til tiden. Kortet vil først kunne benyttes igen, når skyldige beløb er betalt. Hvis det skyldige beløb ikke betales senest 30 dage efter medlemskabet er blevet spærret er Siam berettiget til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Der kan ikke trænes i SIAM igen før det skyldige beløb er betalt og der igen er tegnet et nyt medlemskab inklusiv det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr. SIAM forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI (Ribers Kredit Information).

Pause

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause mod betaling ved udstationering, graviditet eller pga. en skade. Medlemskabet kan sættes i bero i op til 6 måneder, og maksimalt 2 gange om året. Du skal blot skrive en mail til info@siam.dk, angive årsag til berosætningen og en start og slutdato for pauseperioden. Det er ikke muligt at sætte medlemskabet på pause efter udmeldelse, og er du i forvejen på pause når du udmelder dig, afmelder du samtidig pauseperioden på udmeldingstidspunktet.
Dit medlemskab starter automatisk, når pauseperioden udløber.

Tilmelding / Afmelding af Hold

Du kan til- og afmelde hold via medlemscomputerne i centeret, via siam.dk eller benytte vores smartphone-applikation. Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest 2 timer før holdstart. Fremmøde til et tilmeldt hold skal ske 5 min. inden holdstart i medlemscomputeren, ellers regnes det som udeblivelse. Hvis du udebliver fra et hold, pålægges du et gebyr af den til enhver tid gældende pris.
Kontante medlemskaber bliver fratrukket en dag fra gyldighedsperioden.

Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i et Siam eller i forbindelse med et arrangement udenfor centret (eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af Siam eller på et Siam hold). Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Siam. Siam tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

Værdigenstande

Siam anbefaler, at alle genstande af værdi op bevares i et aflåst skab under træning. Siam bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

Varsling af Ændringer

Ændringer vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Ændringerne varsles via nyhedsmails eller på facebook.com/SiamAthleteNation.

Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Siamspersonale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Siam kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet.